انواع ملخ هواپیما

ترتیب:
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 5 در 5 - 1 عدد در هر بسته

 ملخ هواپیما الکتریکی سایز 5 در 5 ( طول ملخ 12.5 سانتی متر) 1 عدد در هر بسته رنگ ملخ مشکی نوع جنس ملخ پلاستیک مقاوم همراه با تبدیل های مختلف برای سایر شفت های مختلف...

55,000 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 8 در 6 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 8 در 6 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

48,000 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 9 در 7 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 9 در 7 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

48,000 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 9 در 47 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 9 در 47 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

48,000 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 10 در 47 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 10 در 47 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

96,000 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 10 در 6 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 10 در 6 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 11 در 47 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 117 در 47 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 7 در 6 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 7 در 6 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد
ملخ هواپیما الکتریکی سایز 9 در 5 - 2 عدد در هر بسته

ملخ هواپیما الکتریکی سایز 9 در 5 2 عدد در هر بسته نوع جنس ملخ پلاستیک...

0 ریال

وضعیت انبار کلیک کنید

توضیحات اضافه به سبد